همانطور که پوشش بدن برای شیک پوش بودن مهم است پوشش سر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است،حتی میتوان گفت که بخش مهمی از لباس است. در اینجا می توانید چند نمونه از شال های شیک بهاری سال 93 را مشاهده کنید.

 

 شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93


مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94


شال های شیک بهاری سال 93

 

مدل شال بهاری, شال های بهار 94